Arbetsplatsidentiteten lika viktig som arbetsutrymmet

Många arbetsgivare har hört om fördelarna med att låta de anställda arbeta på ett öppet kontor, eller coworking kontor. Många ser därför fram emot att få implementera konceptet på det egna företaget. Man hoppas att det öppna kontorslandskapet skall motivera talangfulla arbetstagare att stanna på arbetsplatsen längre, samt främja företagets interna kommunikation, kreativitet och innovation. Ibland når man detta mål, men oftast inte.

Fokus på trivsel

Enligt en studie gjord av Harvard Business Review beror coworking kontorets framgång lika mycket på hur bra de anställda trivs på sin arbetsplats som på hur deras arbetsutrymme ser ut. En människas trivsel på en viss plats kallas platsidentitet. Då arbetsplatsidentiteten är hög, engagerar sig de anställda i sitt jobb mera, kommunicerar sinsemellan oftare och upplever en starkare samhörighet. Företag som Google, Facebook, Genentech, IBM och Microsoft har alla investerat i sina företagslokaler så att trivseln i dem skall öka och arbetsplatsidentiteten växa. Detta betyder att man övergett den traditionella kontorsmodellen och börjat fundera på nya lösningar. Genom att ta de anställdas behov i beaktande, har allt fler företag börjat blicka mot modernare arbetsutrymmen som tillåter både stora möten och privata samtal.

Coworking_kontor

Trivsel på arbetsplatsen stärker arbetsplatsidentiteten.

Arbetsgivarens attityd avgörande

Studiens resultat lyfter fram tre aspekter, som är speciellt viktiga för att skapa en bra arbetsplatsidentitet. För det första borde arbetsgivaren kommunicera visionen och meningen med det nya arbetsutrymmet åt de anställda redan innan flytten. Detta hjälper arbetstagarna att förbereda sig för det nya kontoret bättre, samt ger dem en chans att börja fundera över sin egen roll i de nya utrymmena. Utöver detta är arbetsgivarens attityd mot den nya arbetsplatsen avgörande då det kommer till att främja arbetsplatsidentiteten. Enligt HBR:s undersökning stärkte arbetsgivarens positiva attityd arbetsplatsidentiteten, medan en negativ attityd drog ned på den märkbart. Den sista viktiga aspekten i utvecklandet av en starkare arbetsplatsidentitet, är att uppmuntra de anställda till att vara med och skapa sin egen arbetsomgivning. Studiens resultat påvisade att då de anställda hade möjlighet att personifiera sin arbetsstation med till exempel bilder eller dekorationer, upplevde de en starkare arbetsplatsidentitet.

Källa: How to Make Sure People Won’t Hate Your New Open Office Plan

Hitta lediga coworking kontor här.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.